Piedāvājam pakalpojumus, kas palīdz sasniegt jūsu mērķus:

 • uzsākt jaunus un pilnveidot esošos darbības veidus;
 • izstrādāt un ieviest jaunus produktus un tehnoloģijas;
 • plānot un īstenot pētniecību un tehnoloģiskās attīstības pasākumus;
 • attīstīt infrastruktūru un materiāltehnisko bāzi;
 • atrast un iegūt jaunus tirgus un paplašināt patērētāju loku;
 • attīstīt izglītības, sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī citus mērķus.

Mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

 • sagatavojot projektus finansējuma piesaistei no Eiropas Savienības un citiem finanšu instrumentiem;
 • vadot apstiprinātos projektus;
 • izstrādājot attīstības stratēģijas, programmas un rīcības plānus;
 • attīstot un uzturot sadarbību ar uzņēmumiem un organizācijām Latvijā un ārvalstīs;
 • organizējot un vadot iepirkumus, un īstenojot citus pasākumus.

Esam spējuši pierādīt savu kompetenci un prasmes, strādājot klientiem, kas darbojas dažādās tautsaimniecības nozarēs. Tās ir: zinātniskie un profesionālie pakalpojumi, pārtikas ražošana un pārstrāde, bioloģiskā lauksaimniecība, apstrādes rūpniecība, ķīmiskā rūpniecība, transporta nozare, informācijas un komunikācijas pakalpojumi, izglītības, veselības aprūpes un sociālā joma, publiskās pārvaldes sektors, un nevalstiskais sektors.

Mūsu klienti ir komercuzņēmumi, universitātes, publiskās un privātās pētniecības institūcijas, valsts un pašvaldību institūcijas, un nevalstiskās organizācijas. Aicinām iepazīties ar mūsu klientiem un viņu pasūtījumā paveikto darbu sadaļās “Klienti” un “Sasniegumi”!