Ko mēs saprotam ar sociālo atbildību? Mums tā nozīmē: biznesa ētiku, atbalstu sabiedrībai, rūpes par vidi, labu pārvaldību.

Biznesa ētikas nozīmīgākie pamatprincipi: godprātīga un kompetenta klientu apkalpošana, izmantojot profesionālu pieeju; reālu ieguvumu piedāvājums; skaidri un abpusēji izdevīgi darījumu nosacījumi, kas ļauj darījumu partneriem gūt labumu; konfidencialitāte.

Rūpes par vidi tiek īstenotas iesaistoties iniciatīvās, kas sekmē otrreiz izmantojamo izejvielu pārstrādi un veicina videi draudzīgu produktu un tehnoloģiju izmantošanu.

Atbalsts sabiedrībai tiek sniegts iniciējot un īstenojot bezpeļņas pasākumus, kuri pozitīvi ietekmē sabiedrības dzīvi. Piemēram, izstrādājot projektu “Sieviete politikā” un piesaistot finansējumu tā īstenošanai; par saviem resursiem konsultējot un apmācot biedrību darbiniekus un brīvprātīgos līdzekļu piesaistes un apsaimniekošanas jautājumos; ziedojot līdzekļus nevalstisko organizāciju iniciatīvām.

Laba pārvaldība mums nozīmē: skaidru mērķi, labu reputāciju, profesionālu un ētisku rīcību, atbildību un rūpes par darbiniekiem.