CS

Projekts “Būvniecības nozarē strādājošo prasmju attīstīšana”

Projekts ir vērsts uz ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Mērķa sasniegšanai laika periodā no 2013. līdz 2016.gadam tiks izstrādātas un ieviestas tālākizglītības programmas būvniecības nozarē strādājošo zināšanu un prasmju uzlabošanai. Projektu vada Rīgas plānošanas reģions, un iesaistīti septiņi partneri: Latvijas būvinženieru savienība, SIA “Vides investīciju fonds”, Izglītības kvalitātes valsts dienests un četru plānošanas reģionu: Rīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales administrācijas. Programmu ieviešanu īstenos arodizglītības un profesionālās izglītības iestādes piecos Latvijas reģionos. Projektu finansē Eiropas Savienības programma “Inteliģentā Enerģija Eiropai”.

Pasūtītāja vārdā sagatavojām un iesniedzām projektu, tai skaitā definējām koncepciju, izstrādājām projekta saturu un budžetu, struktūras aprakstu, vadības un koordinācijas plānu, risku mazināšanas un novēršanas plānu, sagatavojām nepieciešamos pavaddokumentus.